Regulamin wynajmu sali

 

1.. Sale są zlokalizowane na terenie Studia treningu indywidualnego Studio AS, administratorem sali jest Studio AS M.Syczyńska T.Syczyński s.c., z siedzibą przy ul. Obywatelskiej 7/253 w Warszawie. Powierzchnia użytkowa sal to odpowiednio ok. 20m2, 30m2 oraz 35m2.

2. Sala jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 23:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 07:00 – 20:00.

3. Zainteresowani korzystaniem z sali zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zasad.

 

Zasady korzystania

4. Korzystanie z sali jest płatne i rozliczane zgodnie z cennikiem Studio AS. Płatność za korzystanie z sali jest uiszczana jest przez serwis https://studioas.bookero.pl/ lub w recepcji Studia AS.

5.Korzystający z zobowiązani są do używania tej sali zgodnie z jej przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w budynku Studio AS oraz do przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki.

6. Poprzez korzystanie z sali należy rozumieć zgłoszenie przez osobę woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji sali poprzez stronę internetową https://studioas.bookero.pl/ lub e-mail kontakt@studio-as.pl

7. Sala jest dostępna równo z zarezerwowaną godziną wynajęcia

8. Zwrot użytkowanej przez wynajmującego sali treningowej powinien nastąpić równo z zakończeniem godziny wynajęcia sali.

9. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody  Studio As.

10. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z sali odpowiedzialność ponosi korzystający z sali.

11. Korzystający z sali ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w tej sali. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia korzystający z sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi Studia AS.

12. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.

13. W sali obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

14. Korzystający jest zobowiązany do :

utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania wydarzenia,

 posprzątania sali,

pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie w jakim została przekazana oraz otworzeniu okna

15. Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, przestawianie zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji.

16. Wszystkich użytkowników sali zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w budynku.

17. Za bezpieczeństwo podczas wynajmu odpowiada wynajmujący.

18. Dzieci i młodzież do 18-go roku życia mogą przebywać na terenie sali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

19. Za rzeczy pozostawione na sali Studio AS nie ponosi odpowiedzialności.

20. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

21. Rezerwacje sali można anulować do 24h przed jej rozpoczęciem. Po wyznaczonym czasie, najemca jest obciążony całkowita kwotą najmu.

 

Reklamacja

21. Reklamację można złożyć pisemnie drogą mailową, pocztową lub osobiście.

22. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona, niezbędne są następujące dane:

- Imię i nazwiso osoby składającej reklamację

- email osoby kontaktowej w sprawie reklamacji

- datę zamówienia usługi, której dotyczy reklamacja

- numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji

- numer zamówienia usługi, której dotyczy reklamacja

- opis reklamacji wraz z dokumentacją fotograficzną
 

23. Reklamację należy złożyć w ciągu 7 dni od daty zakończenia najmu. Zgłoszenia, które wpłyną po wspomnianym terminie, pozostaną bez rozpoznania, o czym zespół portalu studioas.bookero.pl powiadomi klienta.

24. Zespół portalu studioas.bookero.pl odpowiada na reklamację w ciągu 7 dni od chwili jej wpłynięcia. Za datę wpłynięcia reklamacji uważa się dzień otrzymania pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub termin jej osobistego zgłoszenia.

25.Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisma elektronicznego lub na życzenie klienta w wersji papierowej. W przypadku drugiej opcji odpowiedź wysyłana jest za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany przez klienta adres.

 

Płatności

26. Płatności można dokonywać poprzez on-line, operatorem obsługującym płatności jest portal www.przelewy24.pl oraz gotówką na miejscu.

 

Postanowienia końcowe

27. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym decyzje podejmuje właściciel Studia AS

 

Kontakt

 501 644 079

 kontakt@studio-as.pl

Moje motto

"Ci, którzy uważają, że nie mają czasu na wykonywanie ćwiczeń, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę'

 Powered by: www.cdx.pl